หวนศรี ก., and อิสระมาลัย แ. “การพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองด้านการยศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ ข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 30, no. 2, Sept. 2015, pp. 101-12, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39664.