สวัสดิพานิช น., เผือกเทศ ศ., สริยาภรณ์ อ., and เชาวน์เมธากิจ ช. “ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในระบบราชทัณฑ์ของไทย”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 30, no. 3, Jan. 2016, pp. 39-53, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/47175.