ศรีนารัตน์ น., โตสิงห์ อ., ดนัยดุษฎีกุล ส., and วงษ์คงคำ เ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยแผลไหม้”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 30, no. 4, Jan. 2016, pp. 19-31, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/47183.