สรรพวีรวงศ์ จ., เผือกคง น., and หนุเจริญกุล ส. “ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 27, no. 2, Jan. 2013, pp. 17-35, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5366.