ธีรชิตกุล จ., นาคะ ข., and บุญพัฒน์ ป. “การจัดการอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุที่มีอาชีพกรีดยางพารา”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 27, no. 2, Jan. 2013, pp. 134-47, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5382.