อรทัย พ., and เต็งเกียรติ์ตระกูล ศ. “การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 27, no. 3, Jan. 2013, pp. 29-44, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5454.