หาญประสิทธิ์คำ ข., นามจันทรา ร., หนุเจริญกุล ส., ศุภเมธาพร ป., นทีธนสมบัติ ก., and สร้อยวงศ์ ป. “ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 27, no. 3, Jan. 2013, pp. 45-63, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5459.