มะมม จ. “ผลของการทบทวนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการทำแผลกดทับต่อความรู้ และทักษะการปฏิบัติ และความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 27, no. 3, Jan. 2013, pp. 63-76, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5462.