เอี่ยมจันทร์ประทีป ส., แซ่เซี้ย ว., and คู่พันธวี เ. “ผลของการจัดการความปวดแบบประคบเย็นร่วมกับโปรแกรมการออก กำลังกายต่อการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 27, no. 3, Jan. 2013, pp. 77-90, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5465.