วงศ์สุรประกิต ส., and สันติประสิทธิ์กุล ส. “สถานการณ์โรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงโดยการตรวจคัดกรอง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 27, no. 3, Jan. 2013, pp. 91-105, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5471.