คล้ายมุข บ. “ผลของการให้คำปรึกษาเน้นการปรับพฤติกรรมความคิดต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 27, no. 3, Jan. 2013, pp. 106-15, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5473.