ทรงมัจฉา จ., พุฒิวนิชพงศ์ ว., and สิทธิมงคล ย. “การประเมินการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและวัยรุ่น: วิธีการประเมิน ตามหลักฐานเชิงประจักษ์”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 27, no. 3, Jan. 2013, pp. 116-2, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5479.