สมกำลัง พ., and ไชยสิทธิ์ ย. “แนวคิดความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ:การประยุกต์ใช้ในวิชาชีพการพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 27, no. 4, Jan. 2013, pp. 16-25, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5488.