จิรวัฒน์กุล ศ., ส่งวัฒนา ป., รุ่งเรืองกลกิจ ส., ฟองแก้ว ว., เดียวอิศเรศ ว., สินธุ ศ., and ชินลํ้าประเสริฐ น. “ความสุขกับความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลไทย”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 27, no. 4, Jan. 2013, pp. 26-42, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5497.