บุญนันท์ จ., จันทนยิ่งยง จ., พิมลศานติ์ ร., อัศวมงคลกุล อ., and บุญนุช ช. “การแจ้งข่าวร้ายที่ผู้ป่วยต้องการและที่ได้รับในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกปฐมภูมิ”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 27, no. 4, Jan. 2013, pp. 123-37, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5522.