อรรจน์สาธิต พ., สินธุ ศ., ต่อสกุลแก้ว ท., and เฉลิมโชคเจริญกิจ อ. “ผลการจัดท่านอนสะโพกสูงต่อการบรรเทาความปวดไหล่ในผู้ป่วยผ่าตัด ทางนรีเวชผ่านกล้อง”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 31, no. 3, Nov. 2016, pp. 110-2, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/55829.