รัตนมงคล ช., สินธุ ศ., ต่อสกุลแก้ว ท., and ไอรมณีรัตน์ เ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งชนิดปฐมภูมิของกระเพาะอาหาร ตับ ทางเดินน้ำดี ลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 31, no. 3, Nov. 2016, pp. 97-109, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/56337.