นิลมานัต ก., มัชฌิม เ., มานะสุรการ จ., คงสุวรรณ ว., มีสุนทร ก., and พรหมพาหกุล ช. “การดูแลระยะท้ายในชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษาในบริบทภาคใต้; Terminal Patient Care in a Muslim Community: A Case Study in a Southern-Thai Context”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 31, no. 3, Oct. 2016, pp. 37-52, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/56448.