เผือกเทศ ศ., สวัสดิพานิช น., เขษมโอภาส เ., โลหาชีวะ ส., ทองไพบูลย์ พ., โรจนประเสริฐ พ., จันทร์ขาว ช., รอยกุลเจริญ ว., สริยาภรณ์ อ., and เชาวน์เมธากิจ ช. “การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาลแดนหญิงในเรือนจำ;Analysis of Approaches to Improving the Healthcare Facility for Women’s Inmates”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 32, no. 1, June 2017, pp. 94-114, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/72190.