สิริคุตจตุพรก., วิโรจน์รัตน์ว., and จิตรมนตรีน. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2;Factors Predicting Self-Management Behaviour of Elderly Type 2 Diabetes Patients”. Thai Journal of Nursing Council, Vol. 32, no. 1, June 2017, pp. 81-93, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/82615.