ราชวงศ์ ว., ฉายพุทธ ป., กิมปี ส., and เอี่ยมวนานนทชัย น. “ผลของโปรแกรมการจัดการการดูแลช่องปากด้วยตนเองต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีหรือฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัด”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 28, no. 1, June 2013, pp. 34-48, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/8857.