นิลมานัต ก., นาคะ ข., คงอินทร์ ว., แซ่จิว เ., ไชยลังกา พ., and บุญพัฒน์ ป. “ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 28, no. 1, June 2013, pp. 75-84, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/8987.