นิ่มทัศนศิริ อ., ฉายพุทธ ป., โตสิงห์ อ., and สนั่นศิลป์ ว. “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปวดแบบเฉียบพลัน ความรุนแรง”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 28, no. 1, June 2013, pp. 111-23, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/9021.