บุญเชียง ว., เตือนราษฎร์ ว., ฟองแก้ว ว., and กลั่นกลิ่น พ. “ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเจตคติต่อพฤติกรรมทางเพศ”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 28, no. 1, June 2013, pp. 124-37, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/9025.