วาณิชย์กุล น., พึ่งผาสุก ส., ต่อสกุลแก้ว ท., and อุทริยะประสิทธิ์ เ. “ความสัมพันธ์ของความแตกฉานทางสุขภาพ ผลจากการได้รับความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ และอิทธิพลทางสังคม กับผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ/หรือความดันโลหิตสูง”. The Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council, vol. 32, no. 2, Aug. 2017, pp. 111-25, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/90332.