แก้วแสง พ., and อิสระมาลัย แ. “การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติในการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 32, no. 3, Nov. 2017, pp. 91-103, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/92502.