เกษมกิจวัฒนา สายพิณ. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Nursing Council 27 (September 14, 2013). Accessed November 26, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11638.