ขุมทอง นันทัชพร, พาหุวัฒนกร วรรณา, เสรีเสถียร เยาวลักษณ์, and อยู่สำราญ ฉวีวรรณ. “ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อลดความเครียดต่อความเครียดของ มารดาหลังคลอดที่บุตรได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ”. Thai Journal of Nursing Council 28, no. 2 (September 30, 2013): 88–97. Accessed January 28, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11650.