หมื่นรังษี จรรยา, ธงชัย ฉวีวรรณ, and สำราญญาติ มยุลี. “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการความปวดใน ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด”. Thai Journal of Nursing Council 28, no. 2 (September 30, 2013): 30–43. Accessed February 5, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11651.