กาศทิพย์ ทัศนีย์, มั่นคง สุปรีดา, and มาลาธรรม พรทิพย์. “Health Status of Older Adults With Cognitive Impairment”. Thai Journal of Nursing Council 34, no. 1 (February 8, 2019): 104–121. Accessed January 29, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/150960.