แก้วเต็ม ยงยุทธ. “กฎหมายและข้อพึงระวังในการนิเทศนักศึกษาพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council 28, no. 3 (January 23, 2014): 5–18. Accessed November 27, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15738.