สังขมุณีจินดา กฤษณา, นิลมานัต กิตติกร, and กิจรุ่งโรจน์ ลัพณา. “มะเร็งเต้านมระยะลุกลามที่ได้รับยาเคมีบำบัด”. Thai Journal of Nursing Council 28, no. 3 (January 23, 2014): 32–42. Accessed October 7, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15744.