ชอบการไร่สุวรรณี, ฉันท์เรืองวณิชย์วัลย์ลดา, โตสิงห์อรพรรณ, and วรรธนอภิสิทธิ์ธเนศ. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว”. Thai Journal of Nursing Council 28, no. 3 (1): 68-79. Accessed August 12, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15749.