ธงชัย ฉวีวรรณ, and หนุเจริญกุล สมจิต. “ประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการให้บริการผู้ป่วยวิกฤต: กรณีศึกษา”. Thai Journal of Nursing Council 28, no. 3 (January 23, 2014): 80–91. Accessed October 8, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15750.