สวัสดิพานิช นันทกา, and อภัยจิรรัตน์ จุไร. “สภาพที่พักในการจัดศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย : มุมมองของเด็กและผู้ปกครอง”. Thai Journal of Nursing Council 28, no. 3 (January 23, 2014): 123–134. Accessed December 4, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15753.