สวมชัยภูมิ กฤษฎา, ฉันท์เรืองวณิชย์ วัลย์ลดา, โตสิงห์ อรพรรณ, and มั่นสมบูรณ์ อภิชญา. “Factors Influencing the Accuracy of Emergency Severity Index-Based Emergency Patient Triage”. Thai Journal of Nursing Council 34, no. 4 (October 1, 2019): 34–47. Accessed December 10, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/166192.