นิลมานัต กิตติกร, อุดชุมพิสัย มลธิรา, พจมานพงศ์ ภัทรสิริ, and นิยมไทย นิภา. “Continuing Hospital-to-Home Palliative Care: A Southern Thai Context”. Thai Journal of Nursing Council 34, no. 2 (April 23, 2019): 76–93. Accessed September 30, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/168752.