ลี้ฮั่วฮวด จีรนันท์, พาหุวัฒนกร วรรณา, and เสรีเสถียร เยาวลักษณ์. “ผลของการใช้เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อนต่ออุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดปกติ”. Thai Journal of Nursing Council 28, no. 4 (December 31, 2013): 5–15. Accessed January 28, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/16980.