สะมาแอ นริสา, นิลมานัต กิตติกร, and คงสุวรรณ วราภรณ์. “ประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักมุสลิมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาในไอซียู”. Thai Journal of Nursing Council 28, no. 4 (December 31, 2013): 31–43. Accessed September 30, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/16998.