คุณกิตติวิรุจน์. “ทัศนคติของพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการชันสูตรพลิกศพทางนิติเวช”. Thai Journal of Nursing Council 28, no. 4 (1): 121-133. Accessed June 16, 2021. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/17011.