ศรรักษ์ วรานุช, ฉันท์เรืองวณิชย์ วัลย์ลดา, โตสิงห์ อรพรรณ, and แก้วโรจน์ กฤษณ์. “Factors Predicting Trauma Patients’ Discharge Destinations”. Thai Journal of Nursing Council 34, no. 3 (June 28, 2019): 105–122. Accessed February 5, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/173389.