หาสาสน์ศรี นันทพร, ฉันท์เรืองวณิชย์ วัลย์ลดา, โตสิงห์ อรพรรณ, and ริยาพันธ์ ศรัทธา. “Factors Predicting Shock in Emergency Patients”. Thai Journal of Nursing Council 34, no. 3 (June 28, 2019): 60–75. Accessed January 28, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/173801.