บุญเลอร์เยาวเรศ, ประสบกิตติคุณทัศนี, and แสงเพิ่มพรรณรัตน์. “Bangkok Residents’ Attitudes towards Breastfeeding in Public”. Thai Journal of Nursing Council 34, no. 3 (June 28, 2019): 91-104. Accessed October 2, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/183217.