ไทยประดิษฐ์ สายฝน, แซ่เซี้ย วิภา, and ฐานิวัฒนานนท์ เพลินพิศ. “ผลของโปรแกรมควบคุมความชื้นของผิวหนังต่อความสมบูรณ์แข็งแรงของผิวหนัง และการเกิดแผลกดทับ ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทั”. Thai Journal of Nursing Council 29, no. 1 (March 31, 2014): 43–54. Accessed October 8, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/18617.