ธนอมรพงศ์ ชัชสุดา, กิมปี สุวิมล, ฉายพุทธ ปรางทิพย์, วงษ์คงคำ เกศศิริ, and เกษกุล ภาวิน. “ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการดูแลด้านมะเร็ง สภาพของลิ้น ภาวะโรคร่วม กับภาวะการทำหน้าที่ในช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งลิ้นและพื้นปากหลังผ่าตัด”. Thai Journal of Nursing Council 29, no. 1 (March 31, 2014): 67–81. Accessed February 5, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/18621.