พันธ์ดี จุฑามาศ, ฉายพุทธ ปรางทิพย์, ฉันท์เรืองวณิชย์ วัลย์ลดา, and วรรณะธูป ต้องพร. “Predictors of Functional Restoration in Extremity Injury Patients”. Thai Journal of Nursing Council 34, no. 4 (October 1, 2019): 48–63. Accessed February 5, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/190772.