ศรีวิทะ เกศกนก, and ธงชัย ฉวีวรรณ. “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”. Thai Journal of Nursing Council 29, no. 2 (August 21, 2014): 86–100. Accessed January 29, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/21121.