เก่งเขตกิจ บงกช, ระเบียบ เพ็ญศรี, and เอี่ยมรักษา สุพรรณี. “การตรวจเต้านมในสตรีไทย”. Thai Journal of Nursing Council 15, no. 1 (August 21, 2012): 55. Accessed January 29, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2229.