ทรายทอง ธิดารัตน์, ปุญญโสพรรณ อุมาพร, and นาคะ ขนิษฐา. “ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลสถานการณ์ อิทธิพลระหว่างบุคคล ความมุ่งมั่นต่อการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการออกกำลังของสมาชิกกลุ่มออกกำลังกายในจังหวัดพังงา”. Thai Journal of Nursing Council 19, no. 2 (August 21, 2012): 39. Accessed December 1, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2239.