อรัญดร ขนิษฐา, เชื้อประไพศิลป์ อาภรณ์, and โพธิโกสุม ไขแสง. “ประสบการณ์การดูแลและการบริหารจัดการของพยาบาลขณะเกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วมโรงพยาบาลหาดใหญ่”. Thai Journal of Nursing Council 20, no. 2 (August 22, 2012): 44. Accessed November 29, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2244.